RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Du kan også bruge appèn: Medicinkortet. Her er det nemt at forny din medicin
Dog ikke vanedannende medicin (sovemedicin, beroligende medicin og morfinpræparater).

Skal medicinen leveres hos håndkøbsudsalg, vil det først ske næste eftermiddag.

TIDSBESTILLING.

Du kan bestille en tid til konsultation ved lægen/sygeplejersken ved at klikke på tidsbestilling ovenfor. På "Min læge" app`en kan du også bestille tid

 

Husk - du kan få taget blodprøver alle hverdage mellem kl. 8.00-8.15 uden tidsbestilling, hvis din læge har bestilt prøverne. 
OBS. Idet blodprøver afhentes til sygehuset kl. 14:15, kan blodprøver ikke tages efter kl. 14.00. 

Drejer det sig om attester skal bestilling af tid ske pr. telefon.

 

E-KONSULTATION

Du kan her skrive lægefaglige spørgsmål herunder svar på blodprøver.

HUSK at oprette og skrive i dit barns cpr-nr hvis henvendelsen drejer sig om barnet. 


Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling eller akutte henvendelser.

 

 

 

NYHEDER

AKTUELT

Influenzavaccination 2021

OBS: Vi er løbet tør for influenzavacciner til voksne. Vi forventer at få nye hjem i uge 44. Vi har stadig vacciner til 2-6 årige.

Fra d. 1. oktober til d. 15. oktober, kan du møde op i klinikken UDEN tidsbestilling mellem kl 13 og 14. Det gælder i første omgang kun for dem, der er omfattet af det gratis vaccinetilbud, dvs personer over 65 år, kroniske sygdomme, gravide osv.

Influenzavaccination af 2-6 årige

Hver mandag i oktober fra klokken 14-16  kan du møde op i klinikken UDEN tidsbestilling til vaccination af 2-6 årige. Du er også velkommen til at ringe til klinikken og bestille tid til vaccination en anden dag. 

VIGTIGT: Der skal stadigvæk anvendes mundbind i venteværelset

Brug "Min Læge" app

Vi anbefaler man henter App'en "MIN LÆGE" enten via App Store, eller Google Play. I App'en er det muligt at skrive

e-konsultation, bestille tid til konsultation, samt deltage i aftalte videokonsultationer med læge eller sygeplejerske.

Corona 2021

Det er vigtigt vi ikke udsætter vores patienter for smitte. Har du symptomer på virus, skal du ringe til os, før du møder op til din aftale.

Du må under ingen omstændigheder møde op i klinikken med symptomer. Det er fx. feber, løbenæse, hoste, nysen, ondt i halsen, mv. 

PRIVATPOLITIK FOR PATIENTER

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne i Låsby som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan lægerne i Låsby behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Lægerne Låsby indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi i behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
Udarbejdelse af lægeerklæringer
Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
Afregningsformål

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt
Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
[indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi  ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos  vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

EG-Clinea
BLJ-Data
Andre IT-leverandører
DAK-E (digitale forløbsplaner)
DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os

Lægerne i Låsby

86951047

Skolevej 3

8670 Låsby

24.5.18

OM OS

Vi er et lægehus med tre læger, to sygeplejersker og to sekretærer.
Vi deltager ligeledes i videreuddannelsen af læger, hvorfor vi har skiftende læger ansat et halvt år ad gangen.
Når du bestiller en tid, kan der ønskes konsultation ved en given læge.
Ved akut sygdom tilses du dog af den læge, der har bedst tid.
Husk altid at medbringe dit sygesikringskort, også til børn, ved henvendelse i klinikken.

LÆGERNE

Jette Grølsted

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge siden 1998.
Jette Grølsted træffes normalt i klinikken mandag, tirsdag og torsdag.

 

 

Bo Christensen

Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge siden 1992.
Bo Christensen træffes normalt i klinikken mandag og torsdag.
Bo Christensen er professor ved Afdeling for Almen Medicin, Århus Universitet.

Jonas Marschner

Speciallæge i almen medicin.
Praktiserende læge siden 2017.
Jonas Marschner træffes normalt i klinikken mandag,onsdag og fredag.

UDDANNELSESLÆGER

Læge Maria Munk Bækgaard

Skal være i klinikken indtil d. 31-10-2021


UDDANNELSESLÆGE